نمونه های استاندارد

 

نمونه های CRM نمونه های مرجع همراه با certificate می باشند. دقت عناصر در این نمونه ها، تأیید شده و استاندارد است. در واقع این نمونه ها، نمونه های آماده ای هستند که قبلا تحت شرایط ویژه و استانداردی آنالیز شده اند. قبل از هر آنالیز، دستگاه کوانتومتر حتما باید توسط نمونه های CRM متناسب با نمونه ای که آنالیز خواهد شد کالیبره شود.

 

نمونه های RM موادی هستند که خواص همگنی داند و برای کالیبراسیون دستگاه، ارزیابی یک روش اندازه گیری و یا برای تخصیص مقادیر به مواد مورد استفاده قرار می گیرند.

 

نمونه های SUS نمونه هایی هستند که برای تنظیم روزانه دستگاه کوانتومتر تهیه شده اند. دقت عناصر در این نمونه ها تأیید شده نیست و این نمونه ها نمی توانند به  جای نمونه های RM استفاده شوند.