آموزش


شرکت کنترل سیستم ابزار نوین آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های آموزشی دستگاه های آنالیز اعلام می دارد. این دوره ها به صورت فصلی و با محوریت دستگاه های XRD, XRF و کوانتومتر برگزار شده و شامل دوره های کاربری و اپراتوری، آموزش نرم افزاری و سخت افزاری و آموزش فنی دستگاه های مذکور می باشد.

شرکت کنندگان در این دوره ها ضمن آشنایی با اصول و مبانی سیستم های ایکس ری و کوانتومتر، آموزش کاملی در خصوص کار با دستگاه ها، نرم افزار دستگاه و تحلیل داده های نرم افزاری آن و همچنین تعمیرات و بخش سخت افزاری دستگاه دریافت می دارند. این دوره ها برحسب درخواست متقاضیان می تواند در محل کارخانه و یا در آموزشگاه های معتبر خارج از کشور برگزار گردد.